Exkurze a muzeum

Exkurze a muzeum

Exkurze

Zveme Vás na zajímavou exkurzi po Pivovaru Holba v Hanušovicích. Prohlídku zajišťujeme v době od 9 do 16 hodin a je nutné ji předem objednat. Objednávky ve dnech úterý - sobota..

Pro zahraniční návštěvníky máme k dispozici texty exkurze v AJ,NJ a PL nebo si skupiny musí zajistit tlumočníka. Odborný výklad prováděný našimi průvodci je poskytován pouze v českém jazyce.

Jednotlivci mají možnost se připojit ke skupinám po předchozí telefonické (či emailové) domluvě. Minimálni počet osob ve skupině 10.

Článek I - Návštěvní doba

1.  Areál společnosti Pivovar HOLBA, a.s., IČO: 64610276,Pivovarská 261, 788 33 Hanušovice (dále jen jako  „Pivovar“)je veřejnosti zpřístupněn pouze formou organizovaných exkurzí.

2. Exkurze je nutno objednávat předem, a to nejméně 2 pracovní dny před termínem exkurze. Objednávat lze ve všední dny od 10.00 - 16.00 na emailové adrese muzeum@holba.cz nebo na telefonním čísle +420 724 776 384. Délka exkurze je cca 60 minut.

Článek II – Organizace návštěvního provozu

1. Podmínkou vstupu do Pivovaru je podepsané „Prokazatelné prohlášení účastníka exkurze v areálu Pivovaru
    HOLBA, a.s.“, jehož nedílnou součástí je tento Návštěvní řád. Předmětné prohlášení bude podepsáno jedním
    z návštěvníků (vedoucím skupiny), který se svým podpisem zaručuje, že tento Návštěvní řád bude všemi členy
    skupiny (návštěvníky) dodržen (včetně povinností k úhradám dle článku IV, odst. 6. až 8. tohoto Návštěvního
    řádu).
2. Vstupem do Pivovaru se návštěvník zavazuje respektovat a dodržovat tento Návštěvní řád, stejně jako pokyny
    zaměstnanců společnosti Pivovar HOLBA,a.s.
3. V průběhu exkurze je návštěvník povinen držet se skupiny a nedotýkat se žádných výrobních zařízení či nástrojů.
4. Do výrobních prostorů je zákaz vstupu infekčním osobám. Pokud návštěvník o takovéto zdravotní indispozici ví,
    je povinen toto nahlásit před započetím samotné exkurze na bráně pivovaru.
5. Návštěvu areálu Pivovaru nedoporučujeme dětem v kojeneckém věku. Náročnost trasy a zejména velké výkyvy
    teplot (přes 30°C na varně a následně cca 3°C v ležáckých sklepích) nejsou pro tyto děti vhodné. Stejně tak
    návštěvu nedoporučujeme lidem se zdravotními obtížemi, kterým by tyto teplotní výkyvy mohly přitížit.

Článek III – Vstupné

1. Cena vstupného je stanovena vedením společnosti Pivovar HOLBA, a.s. a je oznámena při objednávce exkurze.
2. Vstupné se vybírá v hotovosti, v české měně v Pivovarském muzeu (budova naproti Pivovaru).
3. Po zaplacení vstupného obdrží návštěvník účetní doklad EET,který je současně vstupenkou do Pivovaru.
    Návštěvník je povinen si doklad ponechat u sebe po celou dobu prohlídky a na požádání se jím prokázat.
    Tento doklad platí jen pro jednu návštěvu Pivovaru.
4. Zaplacený doklad již nelze vrátit.

Článek IV - Prohlídka pivovaru; počet osob

1. Exkurze do Pivovaru je možná pouze s doprovodem průvodce a návštěvníci jsou povinni řídit tímto Návštěvním
   řádem a pokyny průvodce.
2. V jedné skupině návštěvníků prohlídkového okruhu může být minimálně 10 návštěvníků a maximálně 20
    návštěvníků. Velikost skupin vychází z provozních možností objektu a z bezpečnostních hledisek. Výjimky
    povoluje pouze vedení společnosti Pivovar HOLBA,a.s. Pokud má skupina 20 a více osob, je třeba objednat
    více průvodců, kteří si skupinu rozdělí a provádí Pivovarem v daném režimu pro více skupin.
3. Děti do 15 let věku mají vstup do objektu Pivovaru povolen pouze v doprovodu dospělých osob.
4. Prohlídka Pivovaru v plném rozsahu není možná pro imobilní spoluobčany či pro osoby nevidomé. Možnosti
    exkurze pro tyto osoby je nutno konzultovat předem.
5. Odpovědnost za případné škody způsobené návštěvníky v interiérech nebo exteriérech Pivovaru se řídí obecně
    závaznými předpisy.
6. Při porušení tohoto Návštěvního řádu, zejména pak při způsobené škodě v interiérech nebo exteriérech
    Pivovaru, je příslušný návštěvník (viník škody)povinen uhradit společnosti Pivovar HOLBA, a.s. paušální pokutu
    ve výši 5. 000 Kč.
7. Pokud bude následně vyčíslená škoda vyšší, bude viníkovi škody doúčtován finanční rozdíl.
8. V případě, že bude vzniklou situací narušen průběh exkurze, bude exkurze ukončena. Náklady na exkurzi budou
    skupině vyúčtovány k náhradě.
9. Je zakázáno se při prohlídce od průvodce vzdalovat.
10. Každý návštěvník exkurze, vyjma dětí do 6 let, se musí prokázat negativním testem na přítomnost viru SARS-CoV-2
(do 7 dní RT-PCR, do 72 antigenní test); potvrzení o prodělání onemocnění COVID-19 (ne starší než 180 dní); 14 dní
po ukončení očkování.
11. Ve všech vnitřních prostorech je povinné nošení respirátoru.

Článek V - Ochrana a bezpečnost návštěvníků

1. Osobám důvodně podezřelým z opilosti či požití drog je přístup do celého areálu přísně zakázán.
2. Návštěvníci nesmí vstupovat do interiérů s objemnými zavazadly a živými zvířaty.
3. Vstup do prostor Pivovaru není povolen návštěvníkům v silně znečištěném, nedostatečném a jinak nevhodném
    oděvu.
4. Fotografování, filmování či pořizování videozáznamů v prostorech pivovaru je povoleno.
5. Po vstupu do areálu je přísně zakázáno kouřit.
6. Upozorňujeme návštěvníky, že v interiérech není bezbariérový přístup.
7. Při pohybu na prohlídkové trase a v prostorech areálu Pivovaru je třeba dbát na zvýšenou opatrnost. Především
    se jedná o pohyb naschodištích, ve vlhkých prostorech ležáckých sklepů a v prostorech, kde je běžná
    manipulační technika (vozíky, auta,apod.).
8. Návštěvníci jsou povinni zajistit bezpečnost dětí při pohybu po objektech a celém areálu a uposlechnout
    upozornění a pokyny průvodce (či zaměstnanců), a to během celé prohlídky Pivovaru.
9. Každý návštěvník je povinen při vstupu do Pivovaru mít sjednáno řádné zdravotní, případně i úrazové pojištění.
10. Každý návštěvník vstupem do Pivovaru bere na vědomí a souhlasí,že za vznik škody, úrazu či jiné újmy
      návštěvníkům Pivovaru, které bude zaviněno porušením tohoto Návštěvního řádu, nenese společnost Pivovar
      HOLBA, a.s. žádnou odpovědnost.

Článek VI - Závěrečná ustanovení

1. Přání, náměty, pochvaly, připomínky, stížnosti apod. mohou návštěvníci uplatnit písemně či telefonicky na
   stejných kontaktech, jako je tomu při objednávce exkurze.
2. Výjimky z tohoto Návštěvního řádu může ve zdůvodněných případech povolit jen vedení společnosti Pivovar
    HOLBA, a.s.

Tento Návštěvní řád nabývá účinnosti dnem 1. 7. 2021.
Pivovar Holba, a.s.

Vstupné pro exkurze a Pivovarské muzeum

Plné vstupné

Samotná exkurze min. 10 os. 100 Kč
Exkurze + ochutnávka 2x0,3l piva 150 Kč
Exkurze + ochutnávka 2x0,3l piva + muzeum s filmem 180 Kč
Muzeum s filmem + ochutnávka 2x0,3l piva 90 Kč
Muzeum s filmem 40 Kč

Důchodci/Studenti

Samotná exkurze min. 10 os. 80 Kč
Exkurze + ochutnávka 2x0,3l piva 130 Kč
Exkurze + ochutnávka 2x0,3l piva + muzeum s filmem 160 Kč
Muzeum s filmem + ochutnávka 2x0,3l piva 80 Kč
Muzeum s filmem 30 Kč

Děti od 6 do 15 let

Samotná exkurze 50 Kč
Muzeum s filmem 30 Kč

Děti do 6 let ZDARMA

OBJEDNÁVKY EXKURZÍ

Objednávky exkurzí ve dnech úterý – sobota

Adresa pivovaru

Pivovary CZ Group, a.s.
Pivovar Holba
Pivovarská 261
788 33 Hanušovice

Objednávky a dotazy

Otevírací doba

úterý–sobota 10:00 – 16:00

neděle, pondělí a svátky zavřeno

Muzeum

Zajímavě mapuje vývoj pivovarnictví na Hanušovicku. Prohlédnete si historické exponáty - nástroje a zařízení, které se kdysi při výrobě piva používaly. Uvidíte dřevěné sudy, coby pýchu bednářského řemesla, staré sladovnické lopaty, hoblíky nebo historická výčepní zařízení, připomínající atmosféru dřívějších hospod.

Je možné si prohlédnout oprávnění k vaření piva, které dokládají staré právovárečné listy na pergamenu i listy tovaryšské. Kromě vlastní výroby piva Vás expozice seznámí se surovinami, pro výrobu zlatého moku nezbytnými, a připomene i jejich složitou dopravu v době koňských povozů.

Expozici „oživují“ voskové figuríny sládka a dvou štamgastů v životní velikosti. Muzeum bylo pro veřejnosti poprvé zpřístupněno 1. října 2010.

Pivovarské muzeum

Adresa muzea

Zábřežská 265
788 33 Hanušovice

OBJEDNÁVKY EXKURZÍ

Otevírací doba

úterý–sobota 10:00 – 16:00

neděle, pondělí a svátky zavřeno

Kudyznudy.cz - tipy na výlet

Vítejte

Pro vstup na stránky
musíte být starší 18 let.

Tyto stránky používají cookies za účelem zkvalitňování služeb a analýzy návštěvnosti. Uvedením svého věku souhlasíte s užíváním cookies podle zásad uvedených v našich Podmínkách užití stránek.